Политика за защита на лични данни

Политика за защита на Лични данни

В качеството си на администратор на лични данни

Фондация Пазител на традицията – Пазителите

отговаря на всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за провеждането на инициативите си, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Фондация  Пазител на традицията – Пазителите със седалище; София, 1000 ул. Цар Симеон, № 32, ет. 2 с ЕИК: 206401621

Адрес за кореспонденция: п.к. 4285, село Бяла река, ул. 5та, №25 общ. Първомай

E-mail: pazitelite11@gmail.com

Телефон: 0878-477469

 

Вие можете да установите контакт с администратора на лични данни на ел. поща: pazitelite11@gmail.com

и телефон: 0878-477469

Във връзка с изпълненията на дейностите и инициативите си Фондация Пазител на традицията – Пазителите обработва следните категории лични данни: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, пол, възраст, образование, длъжност, еик, банкови сметки и всяка друга информация, която се събира и/или генерира в процеса на извършването на нашите дейности,  хода на предоставяните от нас услуги или в хода на взаимодействията ви с нас и която може да съдържа лични данни или която специалните закони, приложими към дейността ни, налагат да събираме и обработваме.

 

Фондация Пазител на традицията – Пазителите обработва лични данни във връзка с нуждите на провежданите инициативи и комуникация с лицата, участващи в тях.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Обработване на заявления за доброволен труд;

Писмена комуникация;

Получаване и изпращане на пощенски пратки;

Обработка на документи за спонсорство и дарение и др.

 

 

Фондация Пазител на традицията – Пазителите може да предостави лични данни на трети лица само и единствено, когато това се изисква по закон: КЗЛД, друга правителствена администрация или в изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Фондация Пазител на традицията – Пазителите съхранява лични данни за периода, който е необходим за изпълнение на целите на дейностите на Фондацията.

Всеки има право да поиска корекция или допълнение на информацията с лични данни, както и да иска преустановяване на обработката или изтриване на информацията, когато няма валидна причина за продължаване на обработката им или по друга причина.

Фондация Пазител на традицията – Пазителите събира и обработва личните данни на Ползвателите на Услугите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното: Изрично получено писмено съгласие на физическото или юридическо лице.

 

Фондация Пазител на традицията – Пазителите следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите; законност и добросъвестност, точна определеност на целите на обработката, съотносимост с целите на обработката, точност и актуалност, съгласие на лицата за обработка на данните.

Ние не използваме средства за  автоматизирано вземане на решения.

Настоящата политика е изготвена с цел информираност на субектите на данни, като същата може да бъде актуализирана, изменяна и допълвана в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

 

Всяко лице, което е дало съгласие по писмен път със съгласие за обработка на лични данни може оттегли съгласието си за обработка чрез попълване на декларация в сайта на Фондация Пазител на традицията – Пазителите или чрез искане в свободен текст. Фондация Пазител на традицията – Пазителите може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Всеки има право да изиска и получи от Фондация Пазител на традицията потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни. Пазител на традицията Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Фондация Пазител на традицията си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Легенда:

– „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано юридическо или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

– „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Когато обработването на ваши данни се основава на съгласие, можем да обработваме вашите лични данни за целите, за които сте се съгласили, до постигането им или до оттегляне на вашето съгласие.

 

– „Администратор на лични данни“ е Фондация Пазител на традицията – Пазителите, която самостоятелно или съвместно/чрез възлагане на друго лице обработва лични данни.

 

– „Регистър с лични данни“ е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, съгласно Вътрешните правила на Фондация Фондация Пазител на традицията – Пазителите, която може да бъде централизирана или децентрализирана и е разпределена на функционален принцип.

 

Настоящата политика е изготвена с цел информираност на субектите на данни, като същата може да бъде актуализирана, изменяна и допълвана в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

 

Тази политика е осъвременена за последен път на 19.06.2018 г.

Фондация Пазител на традицията – Пазителите си запазва правото да променя настоящата политика за поверителност и защита на личните данни, като потребителите ще бъдат уведомявани за всяка промяна чрез новина на уебсайта https://pazitelnatradiciite.com/

 

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: cpdp.bg

https://pazitelnatradiciite.com/?p=1916  Бланки лични данни 

 

Posted in Лични данни, Пазител на Традициите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *