Проект Рецептите на баба – 2025 г.

И отново Рецептите на баба, и така от 2009 година. Всеки път около Рецептите на баба се събират участници от цялата страна. Здравейте приятели. С огромна радост казвам отново, огромно благодаря. Благодаря че сме заедно, отново споделяме и предаваме напред – рецепти и емоции. Емоции в рисунки и стих или разказ.

Всеки Българин е Пазител на традициите.

Статут и Регламент на Националния конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта на кулинарна тема „Рецептите на баба“

Конкурсът за детска рисунка, литературна творба и автентична кулинарна рецепта „Рецептите на баба“ 2025г. има национален статут. Той се организира от фондация “Пазител на традицията – Пазителите“ в партньорство с Национален дворец на децата. В проект е да се включи в календара за извънучилищни дейности на МОН и в календара с предстоящи конкурси за 2025г на Национален дворец на децата. В него могат да участват деца от всички области на страната и българските общности в чужбина, на възраст до 14г. включително в една или всички категории на конкурса – по избор. Няма ограничение за броя на творбите, изпратени от един участник. Участието в конкурса е индивидуално. От журито на конкурса ще бъдат оценявани и класирани творби, които отговарят на изискванията в регламента. Конкурсът стартира на 15ти януари 2025 г.

Внимание ново за това издание е следното: Важно за това издание е условието да има ясно описано учебното заведение, важно е да има коректен мобилен телефон за връзка с преподавател или родител и много важно за получаването на грамотите през това издание е коректен електронен адрес, правилно изписване на две имена на подателя без съкращения. Грамотите за всички участници през това издание ще се изпращат само в електронен формат. Няма да се приемат заявки за включване в конкурса, ако в подадената информация липсват изброените данни и творбите ще се връщат към подателите за тяхна сметка.

Условия за участие /регламент/

За участие в конкурса се приемат индивидуални и групови творби – рисунки, литературни творби и автентични регионални кулинарни рецепти, отговарящи на поставената тема: „Рецептите на баба”.

В конкурса участват деца до 14-годишна възраст, които се разпределят в три възрастови групи (до 7 години, 8-10 год. и 11-14 год. включително). Няма ограничение за броя на творбите, с които едно дете може да участва.

Конкурсът стартира с публикуването на обява и покана за участие на сайта на Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“ https://pazitelnatradiciite.com/ и на страницата на конкурса във Фейсбук – „Рецептите на баба” https://www.facebook.com/receptitenabababg, и на сайта на Национален дворец на децата http://www.npc-bg.org/, която се разпространява чрез регионалните инспекторати по образование, медиите и в социалните мрежи.

Приемат се творби, изпратени по пощата или чрез куриерска фирма до адрес:

с. Бяла Река 4285, община Първомай, област Пловдив, ул. „5-та“ №25 – VASKO (Пеньо Иванов). За „Рецептите на баба”.

По традиция и за 2025 г. конкурсът „Рецептите на баба” започва да приема творби за участие на 15 януари 2025г. и крайна дата за приемане на творби е на 19 февруари 2025 г. За творби, изпратени по пощата, важи пощенското клеймо на пратката.

Всяка от изпратените рисунки и/или литературни творби и/или автентични регионални рецепти трябва да бъде придружена от изписани печатно на компютър: име, презиме и фамилия на участника, възраст, детска градина, училищно заведение или извънкласно звено, град/село, област, точен адрес (задължително пощенски код, улица, номер, блок/вход и т.н.), ръководител, телефон за връзка. Тези данни са прикрепят: на гърба на всяка рисунка – залепени, така че да не се изгубят и объркат с други творби. За литературните творби данните се изписват под произведението, а за рецептите – на самата бланка. При изпращане на повече творби на участници от една детска градина, училищно заведение или извънкласно звено следва да бъде приложен печатно написан опис с имената и адресите, както и останалите необходими данни на участниците и техните ръководители, за да се гарантира точното изписване и коректно изпращане на всички грамоти за участие в Конкурса. Всеки участник с изпратени творби следва да има изпратена и подписана Декларация за лични данни, неразделна част от настоящия Регламент.

Декларацията за лични данни, както и всички бланки за участие в конкурса ще се счита за валидна само ако е попълнена и написана печатно на компютър. Декларацията задължително следва да има оригинален подпис на родител/настойник и на участник.

След оценка на творбите от жури резултатите ще бъдат публикувани на сайта на Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“ https://pazitelnatradiciite.com/ и на страницата на конкурса във Фейсбук – „Рецептите на баба” https://www.facebook.com/receptitenabababg – ще бъдат публикувани имената на наградените участници, детска градина, училищно заведение или извънкласно звено, от която са изпратени и името на преподавателя. Всички участници в конкурса получават грамоти за участие. Творбите-финалисти съставят пътуваща изложба, която придружава националния кулинарен фестивал „Пъстра трапеза на гости на моя град” в населените места, на които гостува. Рисунката, отличена с първа награда става плакат на фестивала за 2025 г. Всички изпратени творби се публикуват на страницата на конкурса във Фейсбук след приключване на конкурса. Творби с изписани лични данни откъм лицевата страна на рисунката не се публикуват. Грамоти и награди се изпращат с куриер или по поща до съответните детска градина, учебно заведение, извънкласно звено или домашен адрес на участника (когато са посочени точни адрес, пощенски код, име и телефон за връзка), за сметка на получателя във възможно най-кратки срокове след обявяване на резултатите, ако не е уговорен друг начин за получаването им.

С изпращането на творбите, ръководителите /настойниците/ на уастниците и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие в настоящия регламент и начина на провеждане на конкурса, като дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия. Изпратените рисунки, литературни творби и автентични регионални рецепти остават в архив и в полза на организатора и не се връщат. Творбите се използват за благотворителни дейности.

Условия за участие

  • За детски рисунки:

Рисунки с размер 35×50 см – без паспарту.

Няма ограничения в техниките на рисуване и използваните материали, като журито няма да взима предвид рисунки с апликации, колажи или оцветяване на готови шаблони. Не се приемат творби, които не са по темата или възрастта на техния автор е по-голяма от 14 години. В конкурса участват само рисунки, а не предмети на приложното творчество. Насърчава се изпращането на оригинални авторски творби, не се толерира изпращането на копия на творби от предходни издания на конкурса. Колективни творби получават грамоти за участие, но не участват в класирането.

Всяка творба да съдържа следната информация: На гърба на всяка рисунка се изписват печатно трите имена на автора, възраст към момента на изпращане на творбата, детска градина, училищно заведение или извънкласно звено, населено място, учител или ръководител, при наличие на такъв. Данни за контакт – електронен адрес, телефон на преподавателя. Данните се изписват подробно на гърба на всяка рисунка или на залепен етикет. Непълни данни и данни, закачени с кламер или само на първата от няколко поредни творби пораждат рискове от объркване, за което организаторите не поемат отговорност. Групово изпратените творби, трябва да се придружават от опис, съдържащ имената на ръководителите, участниците, вида и броя на творбите, с които участват, както и данни за контакт с ръководителя.

Ако творбите са изпратени индивидуално – данни за връзка с родителя /настойника/ и точен домашен адрес.

  • За литературните творби и автентичните регионални рецепти:

В посочените три възрастови групи (до 7 години, 8-10 год. и 11-14 год.включително) са и участниците в категориите „Литературна творба“ и „Автентична регионална кулинарна рецепта“.

В конкурса участват литературни творби и автентични кулинарни рецепти на деца до 14 годишна възраст включително, без ограничение за литературния жанр и броя им. Не се считат за литературна творба рецепти за приготвяне на ястия. Рецептите за категория „Автентична регионална рецепта“ следва да отговарят на характеристиките на заданието като се посочат регион и населено място на рецептата, източник на рецептата (баба, дядо, съседи, близки, роднини), пълно описание на съдържанието на продуктите, на технологията на приготвяне на рецептата и по възможност снимка на ястието. Автентичните регионални рецепти се изпращат по образец на приложената към настоящия регламент бланка, налична и на сайта на Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“ https://pazitelnatradiciite.com/. Написаните на бланките рецепти се изпращат по електронна поща на електронен адрес (email): pazitelite11@gmail.com Файловете с бланките следва да бъдат наименовани с трите имена на участника и възрастта му.

Литературните творби следва да бъдат изпратени в текстови формат на имейл адрес: pazitelite11@gmail.com Файловете с творбите следва да бъдат наименовани с трите имена на участника и възрастта му. За приети за участие творби, се считат такива, за които е получана обратна връзка за получаването им на електронния адрес, от който са изпратени. При неполучаване на такава, молим участниците да се свържат с организаторите за получаване на необходимото потвърждение.

Литературните творби и автентичните кулинарни рецепти трябва да бъдат придружени от данни на участника – трите имена, възраст към датата на изпращане, населено място, детска градина, учебно заведение или извънкласно звено и ръководител. Информация за контакт с преподавателя или родителя на детето – електронен адрес, телефон, домашен адрес. За литературните творби данните се изписват под произведението, а за рецептите – на самата бланка.

Всички творби, участвали в конкурса, остават в архив на Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“, като могат да бъдат използвани за организиране на изложби или за благотворителни цели. Рисунките, литературните творби и автентичните регионални рецепти могат да бъдат публикувани в печатни издания и интернет пространството, като се посочи името на техния автор. Не се разпространяват лични данни на участниците, освен предвиденото оповестяване на отличените участници.

Снимки от церемонията за награждаване могат да бъдат разпространявани в медиите и интернет, с цел популяризиране на конкурса и резултатите от класирането.

Отново напомняме, че новото в това издание е задължителното изискване за предоставяне на коректен електронен адрес (e-mail) за изпращане на грамотите на участниците.

Въпроси, относно конкурса могат да се отправят на електронен адрес: pazitelite11@gmail.com

или на телефон 0878477469.

С благодарност към всички участници, техните семейства, преподаватели и учители за това че сме заедно да пазим традициите на България.

С уважение

VASKO – (Пеньо Иванов)

 

Изпращайте вашите предложения – номинации за участие в инициативата „Пазител на традициите“ https://pazitelnatradiciite.com/

Изпращайте вашите предложения на електронен адрес: pazitelite11@gmail.com

Програма 2025

Declaracia_Lichni_Danni-2025

Blanka_za_recepti-2025

opis-ychastnici-2025

Posted in Блог.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *